HEaling arts for 
healing hearts

Kvantum Livs Balansering: Metoden

Ren och oförstörbar energi, vårt autentiska jag

Vi bär alla med oss begränsande berättelser om oss själva som bygger på kulturella och individuella rädslor, begränsningar och blockeringar. Vi har försökt gömma bort och skydda de delar av oss som blivit sårade och traumatiserade genom livet. Vi har även utvecklat strategier och mönster där delar av oss jobbar hårt för att skydda och undvika situationer som kan trigga minnen och känslor hos våra sårade delar.

De strategier vi en gång utvecklade för att gömma och skydda delar av oss själva ( de flesta vid en ung och sårbar ålder ) utvecklas oftast till mönster, ageranden och rädslor som istället hindrar och förstör för oss i livet. De beteenden och mönster som de unga delarna utvecklade för att skydda oss på det bästa sätt de kunde blir ofta destruktiva i de kontexter vi befinner oss i som vuxna.  När vi ser, läker och integrerar de delar av oss som suttit fast i tiden och trauman ändrar vi vårt sätt att agera och manifestera i livet. Vi får mer kontroll över hur vi reagerar och agerar och vi blir inte lika sårbara inför det som triggar oss. Vi blir mer medvetna om det autentiska jaget som agerar utifrån, lugn, närvaro, medkänsla, kreativitet, nyfikenhet, mod och självkänsla.

När vi är i vårt jag och triggas av möten eller händelser i vårt liv kan vi istället för att som på en signal reagera utifrån våra rädslor, göra en u-sväng och se vad det är som triggas i oss. Vi kan agera mer och mer utifrån självet och mer medvetet möta det som kommer upp i oss. När vi har tillgång till vårt autentiska jag kan vi även möta och agera mer medvetet gentemot andra. Det bildas positiva spiraler i vårt liv. 

  Under dessa begränsande berättelser finns den rena oförstörbara energi som är vårt sanna autentiska jag alltid med oss. Vi kan välkomna alla sårade delar tillbaka och hjälpa dem att läka och integreras tillbaka till oss. 

Du är redan hel det är bara våra mönster som är trasiga och vi kan nu bit för bit lösa upp dem så att du kan bli och skapa ditt liv utifrån ditt autentiska jag.  

Skifta perspektiv

Med hjälp av KLB kan vi skifta vårt perspektiv så att vi nu mer medvetet kan uppleva och observera det vi möter i och utanför oss. När vi gör det undviker vi att identifiera oss med våra berättelser och våra upplevelser så att vi inte längre behöver förlora oss i dem på ett smärtsamt sätt. 

Vi kan istället använda våra utmanande upplevelser och erfarenheter som effektiva verktyg för läkning och utveckling. 

Känslomässig rustning, hjärtväggar och förfädershealing

Vi bär alla med oss omedveten programmering och information i våra gener och i vårt DNA från våra föräldrar och våra förfäder och eventuellt även från tidigare liv. 

Vår energi blockeras av hjärtväggar och den känslomässiga rustning vi och våra förfäder byggt upp efter traumatiska och negativa händelser och erfarenheter. Dessa blockeringar hindrar ditt sanna ljus från att lysa ut i världen och reflekteras tillbaka till dig. Det som reflekteras tillbaka blir istället många gånger stagnation, begränsning och rädsla. 


Undermedveten programmering och Biology of believes.

Vi lever och skapar våra liv baserade på de värderingar och uppfattningar vi bär med oss i vårt undermedvetna. Vi lever de första sju åren i vad man kan kalla för hypnos med hjärnvågor i Theta. I det tillståndet är vi väldigt öppna, kreativa och receptiva för allt vi ser och upplever i våra liv, vi laddar ner information, som vi kan kalla för program, som vi sedan använder för vår överlevnad. Det skulle ta alldeles för mycket energi av oss om vi var tvungna att medvetet tänka på alla funktioner som behövs för att fungera och överleva. 

Dessa program lagras i vårt undermedvetna och styr sedan i hög utsträckning hur vi agerar och  oftast omedvetet reagerar under resten av vårt liv, tills vi ser och löser upp eventuella negativa programmeringar.  Enligt bla Bruce Liptons banbrytande forskning kring epigenetik eller Biology of believes utgör vårt undermedvetna 95% av vårt medvetande, vårt medvetna medvetande utgör alltså enbart 5%. Detta är anledningen till att det blir en så effektiv och bestående läkning när vi arbetar med den information som lagrats i vårt undermedvetna. Hade vi kunnat lösa våra problem med enbart intellektet hade vi gjort det för längesedan. 

Vårt undermedvetna jobbar för att skapa en utsida som reflekterar vår insida, det vill säga de program och värderingar vi bär med oss.  Som tex en känsla av otrygghet, att inte vara värd att bli bekräftad och uppskattad som de vi är, att inte vara värd kärlek och trygghet, en känsla av brist, rädsla för ensamhet och att bli övergiven och så vidare. 

Det vi projicerar ut i världen baseras på dessa omedvetna programmeringar, blockeringar och uppfattningar om oss själva. Vi skapar och attraherar sedan händelser och upplevelser som bekräftar den inre upplevelsen av oss själva och omvärlden.

Vi kan nu med hjälp av KLB gå in och se, lösa upp och släppa taget om  blockeringar och begränsande uppfattningar som finns i vårt undermedvetna. Vi identifierar själva grundblockeringen, den händelse och upplevelse som ligger till grund, löser upp och släpper taget om blockeringarna på alla nivåer av ditt varande. Vi ersätter sedan med medveten programmering som underlättar ditt liv och hjälper dig att agera och skapa i harmoni med ditt autentiska jag.

Ta över rollen som regissör

Vi skulle kunna jämföra vårt undermedvetna med manuset och regissören, och vårt medvetna medvetande med filmen i projektorn, det som projiceras på filmduken. 

Om du skulle vilja ändra händelserna i och upplevelserna av filmen skulle det inte vara så effektivt att försöka kommunicera med aktörerna på duken för att få dem att ändra sig och göra annorlunda. Det mest effektiva skulle så klart vara att kommunicera med regissören och gå in och redigera i manuset och i filmrullen direkt, det vill säga i vårt undermedvetna och i kvantumfältet för att ändra filmen (livet) vi upplever. 

Vi har nu tillgång till kunskap och effektiva verktyg för att kunna göra just detta. När vi fokuserar på oss själva, vårt undermedvetna och kvantumfältet som allting existerar i går vi in och redigerar i manuset och den film vi sänder och upplever. 

Förändring och upplysning inifrån och ut

 Det är enbart i oss själva som vi kan åstadkomma förändring och när vi gör det förändras även vår utsida och våra relationer. 

När spänningar och blockeringar släpper känner vi oss lättare,  på engelska lighter, vilket även betyder ljusare. Vi kan ta in och stråla mer ljus och medvetande, vi blir alltså mer och mer upplysta. Det du sänder ut reflekteras som sagt tillbaka till dig och jag har många gånger bevittnat, både i mitt eget och andras liv, hur relationer och omständigheter förändras positivt efter sessioner med KLB.

Vårt elektromagnetiska biofält och toning

När vi upplevt negativa och traumatiska händelser genom livet har vi inte alltid haft förmågan att internalisera och bearbeta våra upplevelser. De fastnade istället som blockerad elektromagnetisk energi, mönster i vår kropp och i det elektromagnetiska energifält som omger vår kropp.


Vi är elektriska varelser och liksom allt elektriskt har även vi ett elektromagnetiskt fält omkring oss, vårt biofält, även kallat torusfält, det energifält som traditionellt kallats för aura. 

Här bär vi med oss information om allt som hänt. Med hjälp av stämgafflar lyssnar jag till denna information, ser bilder och får budskap kring vad som hänt för att sedan tillsammans med dig lösa upp och föra energin tillbaka in i kroppen och stämma den i harmoni med dig. Stämgafflarna fungerar som spegel, metronom och magnet. 

Kroppen hör också då genom ljudet och energin som fungerar som ett ekolod, var det är dissonans och aktiverar då sin självläkande kraft. 


Shamansk själsresa

Det vi gör under en session med KLB kan bland annat liknas vid vad som kallas en shamansk själsresa. Vi hämtar tillbaka själsenergin och livskraften in i kroppen så att den återigen kan användas till läkning och medvetet skapande. Vi löser tillsammans upp blockeringarna och tar emot de budskap och den vägledning som finns gömda i dem.

Jag förmedlar även budskap från ditt högsta jag och eventuella guider som är med dig på din resa här på jorden.

Förening av vetenskap och andlighet

If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration

Nikola Tesla

Kvantfysiken möter idag gammal uråldrig kunskap om frekvens- och energihealing. Kvantfysiken kan sägas, på ett vetenskapligt sätt, förklara hur vi kan använda oss av vårt medvetande, frekvenser, ljud, ljus och intention för att medvetet ändra vårt liv här på jorden. Vi kan till exempel idag visa att det går att förändra DNA med frekvenser som tex 528 och 432 hertz. Med cymatics experiments visar man hur olika frekvenser skapar och påverkar vår fysiska verklighet. The dubbel slit experiment visar hur vi med stor sannolikhet påverkar vad som sker omkring oss med vårt medvetande.  


Kvantfysiken visar på att vi alla, genom quantum entanglement, är sammankopplade genom tid och rum i kvantumfältet vilket förklarar hur healingen kan vara så effektiv oberoende av avstånd. Einstein kallade detta för ”spooky action in a distance” vilket idag istället visas som beprövad forskning snarare än spooky action.

På samma sätt som en kvantdator är oändligt mycket mer effektiv än de datorer vi hittills använt så är healing i kvantumfältet och i det undermedvetna oändligt mkt mer effektiv och kraftfull jämfört med de konventionella behandlingar som till största del arbetat med de 5% som vårt medvetna medvetande utgör.